Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
  2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
  3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu, balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)
  4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste alebo faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619 OZ)
  5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
  6. Reklamácie sa snažíme vybavovať čo najskôr, nakoľko sú však posudzované priamo výrobcami, v niektorých prípadoch to môže trvať až 30 dní.

V prípade, že nám pošlete tovar špinavý alebo znečistený, reklamácia môže byť z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá!
Pokiaľ je to možné, pošlite nám fotografiu poškodenia pred zaslaním tovaru, môžete tým urýchliť celý proces.

Prílohy na stiahnutie